انبار کردن

پس از بسته بندی دقیق و بی نقص اسباب و وسایل شما در بهترین  نوع کارتن ها و در صورت لزوم صندوق چوبی و یا فلزی ، لوازم  شما  تا زمان ارسال بار در انبار این شرکت نگهداری می شود.
لیست کامل و جز به جزئی از وسایلتان توسط متصدی ما تهیه شده و در اختیارتان قرار خواهد گرفت و کلیه کارتن ها شماره گذاری شده و آدرس مقصد بر روی کارتن ها نصب می شود. در طول انبارکردن محموله شما به طور کامل بیمه خواهد شد. خدمات حمل و نقل انبار کردن به صورت رایگان انجام می شود.