مـانـيـفـسـت

فهرست محمولات يك كشتي يا يك قطار يا يك كاروان از كاميونهايي را مي‌گويند كه بيشتر از يك بارنامه دارند . در فارسي مي‌توان آنرا فهرست كل كالا خواند كه حاوي ريز كليه بارنامه‌هاي مربوط به محموله است . اين فهرست كل ، زماني عرضه مي‌شود كه محموله تجارتي به گمرك مقصد مي رسد .

اسنـاد حمـل

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل ، رسيد دريافت كالا و سند مالكيت آن است و همچنين سندي است كه زمان ادعات خسارت از شركت بيمه مي‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود جزئيات مندرج در بارنامه بايد شامل موارد زير باشد : شرح كالا ـ علائم و يا شماره‌هاي تجاري ـ نام كشتي […]

تعاريف و اصطلاحات گمرکي

گمرک (customs): تشکيلاتي است دولتي که عهده دار اجراي قوانين گمرکي ، وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري ، انجام تشريفات واردات، ترانزيت و صادرات کالا مي باشد. *حقوق گمرکي: حقوقي است که طبق تعرفه گمرکي وضع شده و به اجناس و کالاها هنگام ورود يا صدور از قلمرو گمرکي تعلق مي گيرد. *تشريفات گمرکي: […]