logoحمل و نقل و تدارکات را تحت پوشش شرکت 6،400 شغل در ماه نوامبر اضافه شده است، بازگشت از یک کاهش در ماه اکتبر، وزارت کار ایالات متحده، روز جمعه گفت.

رشد، که شامل سود در انبارداری، حمل و نقل و راه آهن، در میان اعتراضات در چین و اروپا، به ما نشان شرکت هایی که در تقاضای داخلی تکیه انعطاف پذیر بوده است، تحلیلگران می گویند. اقتصاد به طور کلی اضافه 211،000 شغل جدید برای ماه، به رهبری رشد در ساخت و ساز، خدمات بهداشتی و بخش های خرده فروشی.

زیر کاهش استخدام کندتر در ماه های اخیر، از جمله یک قطره 2،100 در مشاغل در بخش در ماه اکتبر، اشتغال حمل و نقل در ماه گذشته را گسترش داد 2،300 شغل بر اساس فصلی تنظیم و صنعت راه آهن اضافه 1،200 شغل.